Skip to main content

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość strony

Autor nie gwarantuje dokładności, kompletności ani jakości udostępnianych informacji, ani też ich aktualności. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora w odniesieniu do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji lub niedokładnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że nie można udowodnić zawinionego zamiaru lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty są niewiążące i podlegają potwierdzeniu. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części strony lub całej oferty lub zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

2. Odesłania i linki

W przypadku, gdy autor udostępnia bezpośrednie lub pośrednie odniesienia (tj. linki) do zewnętrznych stron internetowych, ponosi on odpowiedzialność tylko wtedy, gdy posiada dokładną wiedzę na temat ich treści i jeśli jest technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku, gdy zawierają one treści niezgodne z prawem. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że strony internetowe, do których prowadzą linki, nie zawierały nielegalnych treści w momencie ich utworzenia. Nie ma on żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki, i niniejszym dystansuje się wyraźnie od wszelkich zmian treści, które zostały wprowadzone po utworzeniu linków do tych stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków utworzonych w ramach tej witryny oraz wpisów dokonywanych przez osoby trzecie w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez autora. Autor, który udostępnił linki do odpowiednich publikacji, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nielegalne, niedokładne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody, które mogą wystąpić w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania dostarczonych informacji. To autor danych stron jest odpowiedzialny za wszystkie treści i wynikające z nich skutki.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich do wszystkich obrazów, nagrań audio, sekwencji wideo i tekstów zawartych w swoich publikacjach oraz wykorzystywać własne obrazy, nagrania audio, sekwencje wideo i teksty lub te obrazy, nagrania audio, sekwencje wideo i teksty, które należą do domeny publicznej. Wszystkie znaki firmowe i znaki towarowe, w tym znaki firmowe i znaki towarowe osób trzecich wymienione na stronie internetowej, podlegają przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i własności każdego zarejestrowanego właściciela. Proste użycie nazwy marki nie oznacza, że strona trzecia nie chroni praw do tej nazwy. Prawa autorskie do obiektów stworzonych i opublikowanych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Żadne obrazy, nagrania audio, sekwencje wideo ani teksty zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być wykorzystywane, powielane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

4. Skutki prawne niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie. Jeśli jakakolwiek część lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są, przestaną być lub są niekompletne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności pozostają nienaruszone.

Data: 01.01.2024