Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie duże znaczenie dla kierownictwa spółki Klüh Facility Services Sp. z o.o.
Korzystanie ze stron internetowych firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy, dostępnych przez naszą stronę internetową, może pojawić się konieczność przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, a nie istnieje żadna podstawa prawna pozwalająca nam na to, z zasady prosimy osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie zgody na przetwarzanie.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska i mienia, adresu pocztowego, adresu e-mail czy numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisami dot. ochrony danych, które obowiązują dla Klüh Facility Services Sp. z o.o.w danym kraju. W niniejszej Polityce Prywatności nasza firma wyjaśnia ogółowi społeczeństwa rodzaj, zakres i cel danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, znajdą w niniejszej Polityce Prywatności informacje o przysługujących im prawach.

Firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie wdrożyła liczne środki techniczno-organizacyjne, zapewniające możliwie pełną ochronę danych osobowych, które przetwarzane są za pośrednictwem tej strony internetowej. Mimo to podczas internetowego transferu danych mogą pojawiać się luki w zabezpieczeniach, wskutek których nie jesteśmy w stanie zapewnić absolutnej ochrony danych. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może sama zdecydować, czy będzie nam przekazywać swoje dane osobowe również alternatywnymi środkami komunikacji, np. telefonicznie.

1. Definicje

Polityka Prywatności firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. wykorzystuje pojęcia, które europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia zastosował w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Nasza Polityka Prywatności musi być czytelna i zrozumiała zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, poniżej wyjaśniamy stosowane przez nas pojęcia.
W niniejszej Polityce Prywatności stosujemy między innymi następujące terminy:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej jako „osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Imię i nazwisko oraz adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych ustaw obowiązujących w państwach członkowskich UE w zakresie ochrony danych oraz innych uregulowań związanych z ochroną danych, jest: 

Klüh Facility Services Sp. z o.o.
Ul. Grabiszyńska 251D
53-234 Wrocław
rodo@klueh.com

3. Cookies

Strony internetowe firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są przez stronę internetową w systemie komputerowym.
Bardzo dużo stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookies. Wiele cookies zawiera tzw. identyfikator. Identyfikator to unikalne oznaczenie danego pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, który pozwala na przyporządkowanie strony internetowej czy serwera do konkretnej przeglądarki internetowej, w której cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżniać indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookies. Dana przeglądarka internetowa rozpoznawana i identyfikowana jest przez unikalny identyfikator cookie.
Dzięki stosowaniu cookies firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. może zaoferować użytkownikom niniejszej strony internetowej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby dostępne bez tych plików.
Cookies umożliwiają optymalizację informacji i ofert na naszej stronie internetowej w sposób korzystny dla użytkownika. Jak już wspomniano, cookies pozwalają nam na ponowne rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej cookies nie musi na przykład na nowo wprowadzać swoich danych dostępowych przy kolejnej wizycie na stronie – zadanie to przejmują strona internetowa oraz zapisane w systemie komputerowym użytkownika cookies. Kolejnym przykładem jest cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Dzięki cookie sklep ten zapamiętuje artykuły, które klient włożył do wirtualnego koszyka.
Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wyłączyć obsługę cookies na naszej stronie internetowej poprzez zmianę odpowiednich ustawień stosowanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się ustawianiu cookies. Ponadto już ustawione cookies można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy. Możliwość tę mają wszystkie powszechnie używane przeglądarki internetowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawianie cookies w używanej przeglądarce internetowej, ewentualnie nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

4. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki prowadzonej przez Google strony YouTube. Operatorem strony jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie wówczas poinformowany, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.
Gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, wówczas pozwalają Państwo serwisowi YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania w internecie bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.
Korzystanie z YouTube odbywa się w celu uatrakcyjnienia prezentacji naszej oferty online. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Google Web Fonts
W celu jednolitego prezentowania czcionek niniejsza strona wykorzystuje tzw. Web Fonts, udostępniane przez Google. Podczas otwierania strony Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Google dowiaduje się w ten sposób, że nasza witryna została otwarta z Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w celu ujednolicenia i uatrakcyjnienia naszych witryn internetowych. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Browser Web Fonts, Państwa komputer użyje standardowej czcionki.
Więcej informacji o Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wchodzi na stronę internetową firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o., strona ta zbiera szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zapisywane są w plikach dziennika serwera. Możemy rejestrować (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki internetowej, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu dociera na naszą stronę (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzina dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawców usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Na podstawie tych ogólnych danych i informacji firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam tej strony, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zgromadzone dane i informacje są analizowane przez Klüh Facility Services Sp. z o.o. statystycznie i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Zanonimizowane dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. znajdują się informacje pozwalające na szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i umożliwiające bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu ich przetwarzania lub skontaktowania się z tą osobą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu zatrzymywania danych lub w zakresie przewidzianym przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia lub innego ustawodawcę w ustawach i przepisach, którym podlega administrator odpowiedzialny za przetwarzanie.
Jeżeli cel zatrzymywania danych jest nieaktualny lub jeśli upłynął okres blokady wyznaczony przez europejski organ wydający dyrektywy i rozporządzenia lub innego właściwego ustawodawcę dane osobowe zostają zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami prawa.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo uzyskania potwierdzenia

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do zażądania od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do uzyskania potwierdzenia, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

b) Prawo dostępu

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do tego, by w dowolnym momencie uzyskać informację o danych osobowych, które są zapisane odnośnie jej osoby, oraz do otrzymania kopii takiej informacji. Ponadto europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania dostępu do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak się dzieje, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do dostępu, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Prawo do sprostowania danych

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do tego, by w dowolnym momencie mogła ona niezwłocznie sprostować nieprawidłowe dane osobowe, które jej dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma – z uwzględnieniem celów przetwarzania – ponadto prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do zażądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności oraz jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności, a osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do usunięcia danych osobowych przechowywanych w firmie Klüh Facility Services Sp. z o.o., może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. zadba o niezwłoczne spełnienie żądania dot. usunięcia danych.
Jeżeli firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. upubliczniła dane osobowe, a jako administrator tych danych na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów, którzy przetwarzają takie upublicznione dane osobowe, o tym, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, by usunięte zostały wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych oraz ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest już konieczne. Pracownik firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. w indywidualnym przypadku podejmie niezbędne działania.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do zażądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, a nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych w firmie Klüh Facility Services Sp. z o.o., może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o. podejmie działania w celu ograniczenia przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do tego, by otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Osoba ta ma ponadto prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, podczas wykonywania prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz jeżeli nie będzie to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
W celu wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się w dowolnym momencie do pracownika firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o..

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do tego, by z powodów związanych z jej wyjątkową sytuacją w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opierającego się o te postanowienia.
Po złożeniu sprzeciwu firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim związane jest ono z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, oświadczy przed firmą Klüh Facility Services Sp. z o.o., że sprzeciwia się przetwarzaniu na cele bezpośredniego marketingu, wówczas firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych na te cele.
Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez firmę Klüh Facility Services Sp. z o.o. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, może zwrócić się bezpośrednio do pracownika firmy Klüh Facility Services Sp. z o.o.lub innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może ponadto wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, wraz z profilowaniem

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, firma Klüh Facility Services Sp. z o.o. wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

i) Prawo do wycofania zgody w zakresie ochrony danych

Każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, europejski organ wydający rozporządzenia i dyrektywy gwarantuje prawo do tego, by w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

9. Ochrona danych związana z korzystaniem z Facebooka

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie wbudował na tej stronie internetowej elementy firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.
Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację oraz interakcje w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń albo do udostępniania treści prywatnych lub firmowych w ramach społeczności internetowej. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, ładowanie zdjęć oraz nawiązywanie kontaktów w sieci poprzez dodawanie innych profili do znajomych.
Operatorem sieci Facebook jest firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, nie mieszka w USA ani w Kanadzie, jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Każde otworzenie jednej z podstron niniejszej strony internetowej, która jest prowadzona przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i na której wbudowano element Facebook (wtyczkę Facebook) powoduje, że element ten automatycznie inicjuje w przeglądarce internetowej w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, pobranie przycisku danego elementu Facebook. Ogólny przegląd wszystkich wtyczek Facebook dostępny jest pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/. W ramach tej procedury technicznej Facebook dowiaduje się, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest w tym czasie zalogowana w sieci Facebook, podczas każdego otwarcia naszej strony internetowej oraz w trakcie całego pobytu na naszej stronie internetowej Facebook rozpoznaje, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te zbierane są przez element Facebooka i przyporządkowywane przez Facebook do konkretnego konta w sieci Facebook należącego do osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wciśnie jeden z przycisków Facebooka wbudowany w naszą stronę internetową, np. „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, wpisze komentarz, Facebook powiąże tę informację z osobistym kontem użytkownika w sieci Facebook, należącym do osoby, której dane dotyczą, oraz zapisze te dane osobowe.
Facebook za pośrednictwem elementu Facebook otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, gdy osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę; dzieje się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na element Facebook, czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie tego rodzaju przesyłania informacji, może mu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta w sieci Facebook, zanim otworzy naszą stronę internetową.
Opublikowane przez Facebook „Zasady dotyczące danych” pod adresem de-de.facebook.com/about/privacy/ objaśniają, w jaki sposób Facebook gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe. Ponadto znaleźć tam można informację dotyczącą możliwości ustawień w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą, na Facebooku. Poza tym dostępne są różne aplikacje umożliwiające przekazywanie danych do sieci Facebook. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu uniknięcia przesyłania danych do Facebooka.

10. Prawna podstawa przetwarzania

Art. 6 lit. a) RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak np. w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub wykonania innych usług lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych, które niezbędne są do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów i usług. Jeżeli nasza firma podlega określonemu obowiązkowi prawnemu, wskutek którego niezbędne staje się przetwarzanie danych osobowych, np. w celu dopełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się w oparciu o przepisy artykułu 6 I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Stałoby się tak na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca nasz zakład doznała obrażeń, przez co lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim musiałyby zostać przekazane dane takie jak jej imię, nazwisko, wiek, kasa chorych oraz inne informacje, które mają istotne znaczenie dla życia osoby. Wówczas przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 I lit. d) RODO. Ostatnią podstawą operacji przetwarzania danych jest art. 6 I lit. f) RODO. Podstawa ta dotyczy operacji przetwarzania danych, które nie mieszczą się w żadnej ze wskazanych powyżej podstaw, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy uprawnieni do tego rodzaju operacji przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one osobno wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Wg jego opinii zakłada się istnienie uzasadnionego interesu, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (ustęp 47, zdanie 2 RODO).

11. Uzasadnione interesy co do przetwarzania, realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się o art. 6 I lit. f) RODO naszym uzasadnionym prawnie interesem jest wykonywanie naszej działalności gospodarczej.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium decydującym o długości okresu przechowywania danych osobowych jest określony w ustawie termin przechowywania. Po upływie tego terminu dane rutynowo są usuwane, o ile nie będą już potrzebne do realizacji lub zawierania umów.

13. Ustawowe i umowne przepisy dot. udostępniania danych osobowych, konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe skutki nieudostępnienia

Informujemy Państwa, czy udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami ustaw (np. przepisów podatkowych), czy też wynika z postanowień umowy (np. dane dotyczące kontrahenta). W niektórych przypadkach dla zawarcia umowy może być konieczne, by osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych oznaczałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi zwrócić się do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

14. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz z profilowania.

15. Inspektor ochrony danych

Klüh Facility Services Sp. z o.o.
Ul. Grabiszyńska 251D
53-234 Wrocław
rodo@klueh.com

Ostatnia aktualizacji polityki prywatności: 01.03.2024